Om Ålesund Parkering

.

alt
Ålesund Parkering AS ble stiftet i 1977, og har siden 1. mars 1980 hatt ansvaret for kommunens parkeringsdrift.
Ålesund kommune har alle aksjene i Ålesund Parkering AS.

Med hjemmel i vegrafikkloven 31 a), siste ledd, jfr. forskrifter av 16. mars 1973 om gjennomføring av vegrafikklovens bestemmelser om gebyr for visse parkeringsovertredelser m.v. § 9, bestemte samferdselsdepartementet at Ålesund kommune, med virkning fra 1. august 1978, fikk myndighet til å utøve slik myndighet som etter vegrafikkloven § § 31 a) og 27 er tillagt politiet. Fra denne dato overtok kommunen politiets oppgaver etter forskrifter § § 4-8.

Ansvaret for denne innkrevingen er i sin tur delegert videre til Ålesund Parkering AS i henhold til vegtrafikklovens § § 8 og 31 a.

Det ligger til styret i Ålesund Parkering AS å bestemme

  • på hvilke steder det skal gjelde avgiftsparkering
  • utvidelse eller innskrenkning av tidsrommet for avgiftsparkerin,
  • om avgiftsparkering på helligdager
  • om parkering eventuelt bare skal være tillatt for visse grupper av motorvogner
    jfr. avgiftsparkeringsreglene §2, 1.ledds første punktum og 3. ledd.

 

Ålesund Parkering AS Notenesgata 9, 6002 Ålesund 
Telefon: 70 16 21 28 |