Trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø

.

TRYGGHET FOR FOTGJENGERE
Fortauene er ment for de myke trafikantene og skal være bilfrie områder. Et fortau som er bilfritt er med på å gi trygghet til både barn og voksne. Reglene sier at det er stanseforbud på et fortau, og det er viktig at vi som driver med offentlig håndheving påser at bilistene respekterer og overholder dette. Trafikksikkerheten uteblir dersom fotgjengerne må smyge seg frem mellom parkerte biler.

Videre skal vi påse at gangfeltene ikke blir rene trafikkfeller, ved at biler parkerer på en sånn måte at de stenger sikten for fotgjengere og bilister.  Dette skaper farlige situasjoner for fotgjengerne. Vær oppmerksom på at barn ikke har samme utviklede synsfelt som voksne og derfor ikke oppfatter det samme trafikkbilde som voksne gjør. Vi jobber hver dag med å få et stadig sikrere og tryggere trafikkbilde som tjener alle i samfunnet.

For at vår by skal få så god trafikksikkerhet som mulig, er det en nødvendighet at gatestrekninger blir regulert. Trafikkskiltene forteller oss hvor vi kan parkere og hvor det ikke er lov å parkere.

Skiltreguleringen forteller bilistene blant annet om: hvor det er parkeringsplasser for varebiler, hvor det er plasser som er reservert for forflytningshemmede, og hvor det er avgiftsplasser hvor du kan parkere mot avgift. Samtidig gir noen skilt også forbud om å parkere på enkelte gatestrekninger. En by er avhengig av å ha regulerte gater for å få flyt i trafikken. Uten regulering ville vi fort ha fått et bysentrum som har kollapset.

Det er gjort undersøkelser på at trafikkregulering reduserer totalantallet trafikkulykker i en bygate med inntil 30%, noe som tydelig viser viktigheten for at kommunene regulerer bygatene.

UTRYKNINGSKJØRETØY
Brannbiler, ambulanser, og politibiler har behov for at gatene har god fremkommelighet. Ved utrykking er sekundene avgjørende når liv skal reddes og branner slokkes. Store brannbiler trenger god plass om de skal komme fort frem gjennom trange bygater. Blir slike kjøretøy hindret, kan det få store følger ved tap av enorme verdier, og i verste fall kan liv gå tapt.

KOLLEKTIVTRANSPORT
Bussjåførene i Ålesund har en vanskelig og trang by å ferdes i gjennom sitt daglige arbeid. Store busser skal frakte tusenvis av passasjerer frem til riktig sted til rett tid.  Rutetidene skal holdes og da kan en feilparkering skape store forsinkelser og være til irritasjon både for sjåfør og passasjerer.

I verste fall kan dette resultere i at passasjerer kommer for sent til arbeid, ferger eller kanskje de ikke rekker flyet på grunn av en feilparkert bil hindrer fremkommeligheten.

Tenk gjennom dette neste gang du parkerer, slik at ikke din bil er årsak til at trafikken stopper opp.

VARETRANSPORT OG RENOVASJON
Skal et samfunn fungere har vi alle behov for varer og tjenester. Blant annet er vi avhengig av at renovasjon og vareleveringer utføres regelmessig. I en by som Ålesund, med trange gater og mange bakker sliter både renovasjonen og vareleverandørene daglig med å få utført jobben sin. Vi blir kontaktet jevnt og trutt på grunn av feilparkerte biler som står til hinder slik at disse yrkesgruppene ikke kommer seg frem bygatene.

Transportnæringen benytter seg av lasteplasser som er regulert for vareleveranser. En feilparkering på disse plassene kan fort ødelegge arbeidsdagen for yrkessjåførene. De blir kraftig forsinket, de får lenger vei å gå med tunge kolli, og i verste fall må de returnere uten å få utført oppdraget sitt.

MILJØ
Alle kan være med å gjøre en innsats for å bedre miljøet i dagens samfunn. Det er personer som setter fra seg gamle biler som lekker olje eller bensin eller biler som er uregistrert. Dette er objekt vi vil ha bort fra bybildet. Vi ønsker tips om slike vrak, for vi ønsker ikke at de skal stå til sjenanse og forsøple miljøet.

Tomgangskjøring i eller ved bebyggelse er forbudt ifølge veitrafikklovens forskrifter om trafikkregler, paragraf 16.

Tomgangskjøring bidrar til klimagassutslipp, støy og luftforurensing. Astmatikere og andre med luftveisproblemer får en enda vanskeligere hverdag når lufta forurenses fordi folk lar bilen stå på tomgang.

TENK DEG GODT OM FØR DU PARKERER, DA BIDRAR DU TIL AT ÅLESUND BLIR EN TRIVELIGERE BY, MED ØKT TRAFIKKSIKKERHET, MED EN GOD FREMKOMMELIGHET OG ET GODT MILJØ!


Ålesund Parkering AS Notenesgata 9, 6002 Ålesund 
Telefon: 70 16 21 28 |