Parkering for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse for forflytningshemmende gir, i samband med transport av den som har fått tilatelsen, adgang til å parkere i hele landet:

- på parkeringsplasser som er avgiftsbelagte etter forskrift av 1. Oktober 1993 nr. 921 om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr, uten at avgift betales og utover fastsatt lengste parkeringstid.

- Utover lengste tillatte parkeringstid hvor slik tid er fastsatt ved offentlig trafikkskilt. Dette gjelder likevel ikke dersom det også for bevegelseshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid.

- På steder der det er innført boligsoneparkering.

Ålesund Parkering AS Notenesgata 9, 6002 Ålesund 
Telefon: 70 16 21 28 |