Reglene for parkering

Ålesund parkering har fått delegert myndighet fra politiet til å kontrollere og håndheve vegtrafikklovens bestemmelser, derunder trafikkreglenes § 17 og parkeringsforskriften og skiltforskriften.

Parkering er regulert av:

Vegtrafikkloven

§ 3: "Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen."

§ 5: "Enhver skal være oppmerksom på offentlig trafikkskilt, signal og oppmerking og skal rette seg etter de forbud og påbud som gis på denne måte."

§ 17: "Registreringspliktig kjøretøy uten lovlige kjennemerker skal ikke være parkert utover 14 dager på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig trafikkskilt."

 Hele vegtrafikkloven.

Trafikkreglene

Parkering er i trafikkreglene § 1 definert som: «Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller på stigning eller av- eller pålessing.»

Regler for stans og parkering fins i trafikkreglene § 17. I vegkryss, gangfelt, fortau mv. er all stans forbudt, og bilfører har da ikke anledning til å vurdere om han likevel kan stoppe hvis dette ikke er til hinder for annen ferdsel. Mange bilførere synes å være mest opptatt av å slippe andre biler forbi, og glemmer at også fotgjengere er «annen ferdsel».

Parkeringsforskriften

Her fins bestemmelsene for avgiftsparkering, reservert parkering, håndheving, betaling, klagebehandling mv. En aktuell bestemmelse i forbindelse med snørydding er § 12, undersøkelsesplikt: «Senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er oppsatt, må eier/fører av kjøretøyet rette seg etter de nye bestemmelsene». Dette gjelder for biler som allerede står på stedet (disse blir notert). For andre biler gjelder reguleringen straks.

Hele parkeringsforskriften.

Skiltforskriften

Parkeringsregulerende trafikkskilt gjelder fra der de er satt opp og videre i kjøreretningen på samme side av vegen, hvis ikke annet er vist med pil på underskilt. Som regel er hovedskiltet 2-sidig mens underskiltet bare har tekst/symbol på den siden man ser i kjøreretningen. Enkelte klagere hadde parkert mot kjøreretningen uten å sjekke begge sider av skiltet, men man har faktisk undersøkelsesplikt, se vegtrafikkloven § 5.

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

Regler for privat parkering

Standardvilkår for privatrettslig parkering

(Kortversjonen. For fullstendig versjon, se Parkeringsklagenemda)

DEL I. FØRER AV MOTORVOGNENS PLIKTER:

§ 1 Undersøkelsesplikt
Fører plikter å gjøre seg kjent med og innrette seg etter skilting, oppmerking og følgende standardvilkår for parkering.

§ 2 Oppstilling
Motorvognen skal plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking og innenfor det oppmerkede felt. Med ”motorvogn” menes i disse vilkårene også tilhenger til motorvogn.

§ 3 Betaling og parkeringstid
På plasser med betalingsplikt plikter fører å betale for den tiden motorvognen står oppstilt på parkeringsplassen. På avgiftsfrie plasser med registreringsplikt plikter fører å registrere ankomsten ved å løse billett eller på annen anvist måte. Betaling/registrering skal skje umiddelbart etter at motorvognen er stilt på plass, og etter den betalings-/registrerings-prosedyre som fremgår av eget oppslag på betalingsautomaten. Eventuell maksimal tillatt parkeringstid må overholdes.

Dersom betaling ikke kan skje på grunn av at betalingsautomaten ikke virker og det ikke finnes alternativ funksjonell betalingsautomat i umiddelbar nærhet, plikter fører å opplyse om feilen, tidspunkt for feilen og eventuelt oppgitt referansenummer på egen lapp som plasseres godt synlig etter regelen i § 4, eller varsle parkeringsselskapet på telefon 77 79 06 50.

§ 4 Dokumentasjon
Eventuelt parkeringsbevis eller kvittering/billett for betalt avgift/registrering, skal plasseres godt synlig bak frontruten for kontroll. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres kvittering på et annet godt synlig sted. Kravet til dokumentasjon av betaling/registrering gjelder ikke ved parkering i anlegg med inn og utkjøringskontroll ved hjelp av bomsystem.

§ 5 Forflytningshemmede
Fører med offentlig utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede plikter å følge vilkårene for parkering, herunder betalingsplikten, så sant annet ikke er særskilt opplyst. Kun motorvogner som har slik parkeringstillatelse plassert etter regelen i § 4, første avsnitt, kan parkere på oppmerkede plasser reservert for forflytningshemmede, dersom slike finnes.

DEL II SANKSJONSMIDLER

§ 6 Kontrollavgift – fjerning
Parkering i strid med §§ 1-5 kan resultere i kontrollavgift på kr. 710,- og/eller at motorvognen fjernes på førers regning dersom fjerningen er nødvendig og motorvognen står til hinder og i strid med vilkårene. Før fjerning kan skje skal fører forsøkes varsles og gis en rimelig frist for selv å fjerne motorvognen, med mindre dette vil medføre vesentlig ulempe.

DEL III PARKERINGSSELSKAPETS PLIKTER

 § 7 Parkeringsoperatørens plikter – førers rettigheter
Parkeringsoperatøren plikter å utøve parkeringsvirksomheten i tråd med standardvilkår for privat parkeringshåndhevelse (langversjon). Vilkårene pålegger parkeringsoperatørene nærmere definerte plikter og er en del av avtalen mellom fører og parkeringsoperatøren.

I vilkårene fremgår det blant annet at fører alltid skal gis rimelig tid til å sette seg inn i parkeringsvilkårene før han/hun må foreta nødvendig betaling/registrering. Fører gis også rett til å påklage eventuell ilagt kontrollavgift og/eller fjerning av motorvogn. På kontrollavgiftsblanketten skal det alltid opplyses om årsaken til ileggelsen, og den skal om mulig festes på motorvognen

Viktige trafikkskilt

Vegtrafikkloven pålegger trafikantene å være oppmerksom på offentlige trafikkskilt og å rette seg etter de forbud og påbud som blir gitt med slike skilt (§ 5). Skiltforskriften fastsetter hvilke offentlige trafikkskilt vi har i Norge, og hva de enkelte skilt betyr.

Se oversikt over trafikkskilt på nettsiden til Statens vegvesen.

Ileggelser:

Vi har to typer ileggelser:

  • Gebyr
    Gis når trafikkreglene eller skiltforskriftene brytes. For eksempel hvis du parkerer der det er parkeringsforbud, på fortau, gangfelt eller lignende.
  • Kontrollsanksjon
    Dersom du bryter parkeringsvilkårene på avgiftsbelagte eller reserverte områder blir du ilagt kontrollsanksjon.  

I prislisten kan du se hva ileggelsene koster.