Personvern

Ålesund parkering AS er heleid av Ålesund kommune.
Selskapet ble etablert i 1977. Hovedformål er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei og parkeringsplasser, samt forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Ålesund kommune av Vegdirektoratet pr. 18.2.1980, med hjemmel i Vegtrafikkloven.

Ålesund parkering AS har 3 dattersalskap.
- Sunnmøre parkeirng AS ble dannet i 2004 og driver parkeringskontroll etter Parkeringsforskriften.
- Ålesund bobilparkering AS ble dannet i 2020 for å drifte bobilparkering i Ålesund omegn.
- Ålesund parkering eiendom AS ble dannet i 2020 for å drifte eiendommer for selskapene.

Alle selskapene er kommunalt eide aksjeselskaper som følger aksje- og regnskapslovens bestemmelser.

Ålesund parkering AS – Personvernerklæring

Vi i Ålesund parkering AS (org.nr. 930475610) tar våre forpliktelser med hensyn til din personlige informasjon på alvor. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og registreringsnummer på kjøretøy. Daglig leder ved selskapene, er behandlingsansvarlig og skal påse at personopplysningene blir behandlet i samsvar med personopplysningslovens vilkår.

Personvern i parkeringstjenester og håndheving

Når du benytter deg av våre parkeringstjenester/parkeringsplasser, blir det behandlet personopplysninger om deg. Med hjemmel i Forskrift om vilkårsparkering for
 
allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, utfører vi kontroll av kjøretøyer som er parkert på områdene vi betjener. I tillegg utøver vi også kontroll i henhold til Vegtrafikkloven, trafikkreglene og Skiltforskriften.

Ved en eventuell ileggelse av kontrollsanksjon vil vi legge en gul strimle med betalingsinformasjon på frontruten på ditt kjøretøy. Selve ileggelsen gjennomføres i et program som heter Pocket Control, som eies av Giant Leap AS. Her registreres kjøretøyets nummerskilt, grunnlaget for ileggelsen, samt foto for bevissikring. Opplysningene føres så over i et system hos Kredinor AS, som heter Parkeringsservice (PS). Ingenting av dette lagres lokalt hos oss.

Parkering i et ANPR-anlegg (skiltgjennkjenning) vil bilde av registreringsnummer og observasjonsbilde av kjøretøyet bli lageret i baksystemet for ANPR-anlegg som heter Autopark, som eies av Giant Leap AS. Data som er GDPR sensitive blir automatisk slettet etter 6 måneder. Ved manglende betaling av p-avgift etter 48 timer i et ANPR-anlegg (skiltgjennkjenning) vil grunnlaget for fakturering inklusiv bilde av registreringsnummer bli sendt over til et system hos Kredinor AS, som heter Parkeringsservice (PS) for utsendelse av faktura. Ingenting av dette lagres lokalt hos oss.

Digitale parkeringsavtaler benytter bakssystemene Digital Permit System (DPS) som eies av Giant Leap AS og Sonesystem som eies av EasyPark AS. Profiler i DPS som er inaktive mer enn 3 år blir automatisk slettet. Ingenting av dette lagres lokalt hos oss. 

Dersom du klager på et ilagt parkeringsgebyr, en kontrollsanksjon eller en ANPR faktura, vil vi behandle personopplysninger som du oppgir i klagen. Dette er normalt navn og adresse på bilfører. Videre vil det kunne være ytterlige opplysninger om fører og evt. andre personer i din begrunnelse for klagen og av evt. dokumentasjon som du vedlegger. Merk at du bare bør gi oss opplysninger som er relevante og nødvendige for at vi skal kunne ta stilling til klagen. Selskapene vil kunne innhente opplysninger om hvem som er eier av kjøretøyet fra Motorvognregisteret. Klage lagres digitalt hos selskapet i sin helhet til saken er helt opp- og avgjort. Deretter er det kun regnskaps- og statistikk-messige opplysninger som beholdes.
Personopplysningene dine vil kun bli delt med andre i lovpålagte tilfeller, som ledd i betalingsinnkreving eller regnskapsbehandling, eller som følge av pålegg fra offentlig myndighet. Dette inkluderer Kredinor SA, som er selskapets innkrever av ubetalte ileggelser og fakturaer.

Når du betaler en parkeringsavgift med betalingskort på automat, eller via en av våre mobilapplikasjoner gir du fra deg personopplysninger. Disse opplysningene lagres ikke hos oss, men behandles av tredjepart. Korttransaksjoner behandles normalt av aktører som f.eks. VISA, NETS, osv.

Bruker du en av våre mobilapplikasjoner lagres dine personopplysninger hos EasyPark AS for applikasjonen EasyPark, og hos Giant Leap AS for applikasjonen SmartPark.

Overvåkning: Tilgang til opptak og overvåking i sanntid (monitorering) er avgrenset etter tjenstlig behov. Kundebehandlere har kun tilgang til monitorering.
 

Informasjonssikkerhet

Kun ansatte som har et tjenstlig behov vil få tilgang til opplysningene om deg.

Vi sikrer at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.

Vi sørger for at personopplysningene er tilgjengelige for ansatte når disse skal utføre sine arbeidsoppgaver for å gi deg en best mulig tjeneste.

Taushetsplikt

Alle ansatte i Ålesund parkering AS har taushetsplikt. De ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til personlige opplysninger om deg, dersom du ikke har gitt samtykke til dette.

Retting og sletting

Du har når som helst rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og hva vi bruker dem til. Dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige skal de rettes eller slettes, med mindre det er i strid med gjeldende lover.

Dersom du har ytterligere spørsmål, eller ønsker innsyn i egne personopplysninger, kan du kontakte oss på tlf. 70162128 eller på post@alesundparkering.no 
post@sunnmoreparkering.no
post@alesundbobil.no