Diverse lovverk

Her finner du litt om hvilke regler som gjelder når du skal parkere og hvilke lovverk som gjelder. Ålesund parkering AS har fått delegert politimyndighet til å kontrollere og håndheve Vegtrafikklovens bestemmelser, herunder Trafikkreglene, Parkeringsforskriften og Skiltforskriften.

Vegtrafikkloven

§ 3: "Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen."

§ 5: "Enhver skal være oppmerksom på offentlig trafikkskilt, signal og oppmerking og skal rette seg etter de forbud og påbud som gis på denne måte."

§ 17: "Registreringspliktig kjøretøy uten lovlige kjennemerker skal ikke være parkert utover 14 dager på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig trafikkskilt."

Les Vegtrafikkloven

Trafikkreglene

Parkering er i Trafikkreglene definert som: «Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller på stigning eller av- eller pålessing.»

Regler for stans og parkering fins i trafikkreglene § 17. I vegkryss, gangfelt, fortau mv. er det all stans forbudt, og bilfører har da ikke anledning til å vurdere om han likevel kan stoppe hvis dette ikke er til hinder for annen ferdsel. Mange bilførere synes å være mest opptatt av å slippe andre biler forbi, og glemmer at også fotgjengere er «annen ferdsel».

Les Trafikkreglene

Parkeringsforskriften

Her fins bestemmelsene for avgiftsparkering, reservert parkering, håndheving, betaling, klagebehandling mv. En aktuell bestemmelse i forbindelse med nye skilt er § 25, undersøkelsesplikt: «Senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er oppsatt, må eier/fører av kjøretøyet rette seg etter de nye bestemmelsene». Dette gjelder for biler som allerede står på stedet (disse blir notert). For andre biler gjelder reguleringen straks.

Les Parkeringsforskriften

Skiltforskriften

Parkeringsregulerende trafikkskilt gjelder fra der de er satt opp og videre i kjøreretningen på samme side av vegen, hvis ikke annet er vist med pil på underskilt. Som regel er hovedskiltet 2-sidig mens underskiltet bare har tekst/symbol på den siden man ser i kjøreretningen. Enkelte klagere hadde parkert mot kjøreretningen uten å sjekke begge sider av skiltet, men man har faktisk undersøkelsesplikt, se vegtrafikkloven § 5.

Les Skiltforskriften

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

Det er din hjemstedskommune som tildeler kort for forflytningshemmede. 

Les Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søk om kort for forflytningshemmede i Ålesund kommune