Soneregler

Her finner du våre retningslinjer for boligsoner i Ålesund.

Retningslinjer for soneparkering

SKREVET 30. MARS 2017.

Reviderte retningslinjer for beboerparkering i Ålesund, vedtatt av styret i Ålesund parkering 17. november 2016. Oppdatert des. 2018.

Generelt

1. Parkeringstillatelse tildeles etter elektronisk søknad på som finnes på https://alesund.easyparksystem.net/permit-ss/manual-login   og i overenstemmelse med disse retningslinjer. Det er også mulig å kjøpe parkeringstillatelsen på vårt kontor.

2. Riktigheten av gitte opplysninger ved søknad blir kontrollert og lagret.

3. Gyldighet av de opplysningene som ble lagt til grunn ved utstedelse av parkeringstillatelsen vil bli kontrollert ved fornyelse.

4. Priser:

a. Beboere: Kr. 750,- inkl moms pr. år for bil nummer 1 og kr. 1750,- inkl moms pr. år for bil nummer 2.

b. Midlertidig bosatte: Kr. 80 inkl. mva per 24 timer.

c. Studenter: Kr. 375,- inkl moms pr semester.

d. Mopeder/motorsykler: 375,- pr år inkl moms.

e. Omsorgskort: 2000,- pr år inkl moms.

f. Gjesteparkering 50.- pr. dag inkl. moms ( se regler under). Gyldig 24 timer fra kjøpstidspunktet.

5. Parkeringstillatelsen kan kjøpes for 1 år om gangen.

6. Refusjon: Ved oppsigelse av parkeringstilatelsen innenfor første halvår av gyldigheten på tillatelsen, vil halve beløpet bli refundert. Ved oppsigelse andre halvdel vil ingen penger bli refundert.

7. Om det oppdages at opplysninger som ligger til grunn for tildeling av parkeringstillatelsen er feil eller det oppdages misbruk vil pakreringstillatelsen bli trukket tilbake. Ved grov overtredelse, politianmeldelse.

8. Parkeringstillatelsen er kun gylidg for det kjøretøy den er betalt for. Ved overtagelse av kjøretøy er ikke tidligere eiers tillatelse tilstrekkelig.

9. Innehaver av parkeringstillatelsen er forpliktet til enhver tid å ha kjennskap til  retningslinjene for soneparkering. For øvrig har innehaver plikt til å påse at parkreingstillatelsen er gyldig til enhver tid.

10. Om innehaver flytter ut av sonen, bortfaller tillatelsens gyldighet. Ved flytting innenfor sonen må adresseendring registreres.

11. Kjøretøy med gyldig kort for forflytningshemmede kan stå uten parkeringstillatelse i alle soner. Kortet skal ligge godt synlig og kontrollerbart i bilens frontrute.

12. Avgiften for boligsoneparkering fastsettes av styret i Ålesund parkering AS, herunder avgiftssatsen for de ulike grupper ordningen omfatter.

Beboere

13. I utgangspunktet blir parkeringstillatelsene tildelt etter følgende kriterier:

a. Søker må ha folkeregistrert adresse i sonen. Ved søknad vil det gjøres oppslag mot folkeregisteret og motorvognregisteret. Unntak kan gjøres for studenter som bor i sonen og som studerer i Ålesund kommune. Disse må fremlegge husleiekontrakt, studiebevis samt kvittering på betalt semesteravgift.

b. Det kjøretøet det søkes pakreringstillatelse for må være registrert i søkers navn.

c. Søker må være identisk med bruker av kjøretøyet.

d. Det tildeles inntil 2 parkeringstillatelser pr boenhet.

14. Det kan innvilges parkeringstillatelse til beboere med bil på leiekonrakt eller leasingkontrakt. Kopi av slik kontrakt fra registrert leie/leasingfirma samt kopi av bilens vognkort må vedlegges søknaden. Om søker av parkreingstillatelsen ikke er kontraktsfestet leietaker av leie/leasingbilen, kreves dokumnetasjon på at søker fullt ut disponerer bilen som privat kjøreøy.

15. Det innvilges ikke parkeringstillatelse til lånte biler. Unntak kan gjøres for personer som:

a. disponerer bil når bilens eier har fast bopel i så stor avstand fra sonen at dagpendling kan utelukkes.

b. har bil som er registrert på foreldrene når det kan dokumenteres at foreldrene ikke disponerer eller bruker denne bilen.

16. Det innvilges ikke parkeringstillatelse til campingvogner/bobiler eller tilhengere.

17. Det innvilges ikke parkeringstillatelse til tyngre kjøretøy som for eksempel lastebiler som eies eller disponeres av beboere.

18. Besøkende til sonen. Det kan kjøpes parkeringstillatelse på https://alesund.easyparksystem.net/permit-ss/manual-login. Denne koster kr. 50,- inkl moms pr dag. Det er mulig å få kjøpt tillatelse for maks 3 uker om gangen, og det vil være en karenstid på 3 uker før ny parkering kan kjøpes på samme bilnummer. Det er den som er bosatte i sonen som må søke om denne parkeringstillatelsen.

19. Besøkstillatelse for inntil 4 timer pr dag kan kjøpes på vårt kontor. Denne koster kr. 400,- pr kort inkl moms pr år.

Denne tillatelsen:

a. utstedes kun til beboere i sonen

b. det utstedes maks 2 tillatelser pr husstand

c. den er kun gyldig for personbiler

d. tapt kort erstattes ikke

Kortet skal plasseres godt synlig og kontrollerbart bak kjøretøyets frontrute.

Omsorgsarbeid

20. Hjemmehjelp/hjemmesykepleie og lignende kan få parkeringstillatelse etter manuell søknad. Om privatbil brukes må navn på vedkommende som er ansatt stemme overens med vognkortet på bilen.

Firma som jobber i sonen 

21. Virksomheter som driver servicearbeid som for eksempel rørleggere, elektrikere, bygningsarbeidere etc kan betale for den tiden de skal arbeide i en boligsone. Dette kan gjøres på 2 måter:

a. Betaling med brikke til enhver tid gjeldende takst.

b. Betaling via SMS/APP.

Betaling med smarttelefon finner en under:

- EasyPark : Kode 7105 for soner hos Ålesund parkering AS og kode 7112 for soner hos Sunnmøre parkering AS.

- FlexiPark : Kode 7105 for soner hos Ålesund parkering AS og kode 7112 for soner hos Sunnmøre parkering AS.

Betaling må i alle tilfeller være registrert på firma som er oppført i Brønnøysundregisteret og ha firmalogo på bilen. Det er ikke nok å ha en lapp i frontruten med logo på. Kjøretøyet kan da parkere både på avgiftsplasser og på soneparkeringsplasser.